Instagram

Instagram

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.pablocolor.pl prowadzony jest przez firmę Pablo Color Limited. 27 Hollins Mount, WF9 4HF Hemsworth Pontafract West Yorkshire England.

 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy www.pablocolor.pl prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem www.pablocolor.pl 

 3. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia przez kupującego z potwierdzona płatnością,  do jego wysłania przez sprzedawcę) wynosi: 24 godziny
  W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony nawet do 14 dni.

   

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT)

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  Dostępne Płatności:

  Przelew Tradycyjny                                                                                                                                   Płatności (Paypal)                                                                                                                                                                                                 

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 2. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca lub Kupujący w zależności od wyboru formy dostawy.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

Pablo zapewnia pełny zwrot pieniędzy w ramach unikatowej formy gwarancji satysfakcji Pablo. Jeśli z jakiegoś powodu klient jest niezadowolony z produktów Pablo. Jesteśmy gotowi, aby dokonać zwrotu pieniędzy, wymiany produktu lub zaoferujemy w zamian inny. Podstawą reklamacji w ramach 100% Satysfakcji Klienta jest weryfikacja zakupionego produktu w systemie zamówień sklepu. Adres reklamacyjny: Pablo Color Ltd. -  Dział Pocztowy: ul. Kasztanowa 2; Wola Suchożebrska 08-125 Suchożebry, woj : mazowieckie Polska


     §6  Reklamacje


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres: Pablo Color Ltd. -  Dział Pocztowy: ul. Kasztanowa 2; Wola Suchożebrska 08-125 Suchożebry, woj : mazowieckie Polska
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pablocolor.pl
3.3. osobiście: Pablo Color Limited. 27 Hollins Mount, WF9 4HF Hemsworth Pontafract West Yorkshire England.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres: Pablo Color Ltd. Dział pocztowy: ul. Kasztanowa 2; Wola Suchożebrska 08-125 Suchożebry, woj : mazowieckie Polska
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
6 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie sług.

      §7. Ochrona Danych osobowych

7.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
7.2. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).
7.3. W przypadku pytań prosimy o kontakt office@pablocolor.pl

 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe